सूचना तथा समाचार

शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता निकासा गरिएको सूचना

सिस्ने गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरुमा शिक्षक कर्मचारीहरुको तेस्रो चौमासिकको तलब भत्ता निकासा गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Pages