घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन तथा स्क्यानिङ्ग (Digitization and Scanning) गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना ।