व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा