सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।