२.घर जग्गा नामसारी सिफारिसको लागि के के आवश्यकता पर्दछ ?

  • घर जगा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
  • निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • मृतक र निवेदक बिचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
  • सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • चालु आ. व. समको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

Pages