FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरिको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 07/16/2018 - 08:40 PDF icon 21. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
स्थानिय तहबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 07/12/2018 - 08:40 PDF icon 13 स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका-२०७४.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 07/12/2018 - 08:40 PDF icon 14 सिस्ने गाउँपालिकाको पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७४/७५ 06/24/2018 - 08:40 PDF icon 20. यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf
स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/21/2018 - 08:40 PDF icon 19 उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
सिस्ने गाउँपालिकामा करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 04/21/2018 - 08:40 PDF icon 16 सिस्ने गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 04/21/2018 - 08:40 PDF icon 17 स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 04/21/2018 - 08:40 PDF icon 18 घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/18/2018 - 08:40 PDF icon 12 आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf
11 समृद्ध सिस्ने गाउँपालिका र गाउँपालिकाले पालना गर्नुपर्ने संहिता ७४/७५ 03/16/2018 - 08:40 PDF icon 11 समृद्ध सिस्ने गाउँपालिका र गाउँपालिकाले पालना गर्नुपर्ने संहिता.pdf

Pages