FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिस्ने गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 24. सिस्ने गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 25 सिस्ने गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 26 सिस्ने गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 27 स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 28 एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 29 सिस्ने गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 30 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 08:40 PDF icon 31 स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि२.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:04 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 08:38 PDF icon आर्थिक ऐन ०७५.pdf

Pages