FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिस्ने गाउँपालिकाको संहिता ऐन २०७४ ७४/७५ 03/15/2018 - 08:40
सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/15/2018 - 00:00 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ४.pdf
गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/15/2018 - 00:00 PDF icon गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ५.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/14/2018 - 00:00 PDF icon सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ३.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 03/13/2018 - 00:00 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ १.pdf
सिस्रे गाउँ कार्यापालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/12/2018 - 08:40 PDF icon 1 कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली ७.pdf
सिस्ने गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/12/2018 - 08:40 PDF icon 2 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ .pdf
सिस्ने गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/12/2018 - 08:40 PDF icon 3 गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ५.pdf
सिस्ने गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/12/2018 - 08:40 PDF icon 4 गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ ६.pdf
सिस्ने गाँउसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/12/2018 - 08:40 PDF icon 5 सिस्ने गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf

Pages